Terms and Conditions

Článek 1 - Úvod

1.1. Web na adrese PrizeJack.com (dále jen „web“) provozuje společnost My Pengo B.V („PrizeJack“, která zahrnuje její dceřiné společnosti a související subjekty) se sídlem Markerkant 1310, 1314AN Almere, Nizozemsko.
1.2. Tyto všeobecné podmínky spolu s „zásadami ochrany osobních údajů“ a „podmínkami výběru vítěze“ (dále společně jen „podmínky“), které jsou k dispozici na webových stránkách na adrese PrizeJack.com (dále jen „web“), se řídí používání webových stránek zákazníky a také se vztahuje na všechny nabídky digitálních a jiných služeb poskytovaných společností PrizeJack k dodání prostřednictvím sítí operátora mobilní komunikace (dále jen „provozovatel“), pro které zákazník uzavřel předplatné („Mobilní předplatné“). Mezi digitální a další služby poskytované společností PrizeJack online patří hry a textové zprávy, které jsou dodávány prostřednictvím sítě operátora, mimo jiné prostřednictvím služeb krátkých zpráv („SMS“), všeobecných paketových rádiových služeb („GPRS“) a / nebo služeb třetí generace ( „3G“) na mobilní telefon zákazníka (který se společně označuje jako „zpráva“). Obsahové služby jsou nabízeny buď jako jednotlivá stahování, nebo v případě předplatného pro mobilní zařízení jako soubor kreditů, které lze použít k přístupu ke stanovenému počtu stažení.
1.3. Smluvní podmínky se vztahují na zákazníka, jakmile používají web nebo zahájí mobilní předplatné, což znamená, že zákazník přijímá a souhlasí s tím, že bude těmito podmínkami vázán.
1.4 PrizeJack se může čas od času změnit Smluvní podmínky tím, že zákazníkovi poskytne přiměřené oznámení a / nebo zpřístupní různé Smluvní podmínky na Webu. Pokračující používání předplatného webových stránek a / nebo mobilních služeb zákazníkem znamená, že zákazník přijímá a souhlasí s tím, že bude vázán různými smluvními podmínkami. Zákazníci, kteří nesouhlasí s podmínkami, by neměli používat web ani mobilní předplatné.

Článek 2 - Náklady

2.1. Náklady („Náklady“) za mobilní předplatné bude účtováno Provozovatelem.

2.2 Náklady mohou být účtovány za každou Zprávu, která je odeslána nebo přijata zákazníkem, v závislosti na typu Zprávy a dohodnutých podmínkách zákazníka s příslušným Provozovatelem. Například standardní náklady na odesílání SMS, jak je uvedeno Provozovatelem, se vztahují na všechny SMS, které jsou zasílány a přijímány v souladu s Obsahovou službou a / nebo Předplatným mobilních služeb (a kromě nákladů účtovaných za přístup k Obsahovým službám nebo v rámci Mobilní předplatné). Cena za službu PrizeJack je 10 EUR za týden. Uživatel obdrží 5 zpráv, každá po 2 EURO.

Článek 3 - Ukončení a zrušení

3.1 Službu lze ukončit pouze těmito způsoby:
a) uživatel odesílá klíčové slovo STOP do krátkého kódu 57721
b) uživatel kontaktuje naši zákaznickou péči +420 800210280 nebo e-mail ie@prizeJack.com
3.2 Mobilní předplatné zákazníka bude ukončeno, pouze pokud obdrží SMS potvrzující ukončení.
3.3 PrizeJack nenese žádnou odpovědnost, v rozsahu povoleném zákonem, vůči zákazníkovi nebo třetím osobám v souvislosti s ukončením nebo zrušením dodávky Služby.

Článek 4 - Duševní vlastnictví a využití

4.1 Veškerá práva, titul a zájmy, včetně autorských práv, patentů, ochranných známek, výkresů, modelů a / nebo jiných duševních vlastníků v rámci Služeb a / nebo Webových stránek nebo na nich, jsou ve vlastnictví PrizeJack (nebo jejích souvisejících subjektů, dodavatelů nebo poskytovatelů licence).
4.2 Pokud společnost PrizeJack výslovně nestanoví jinak, zákazník nemá dovoleno reprodukovat, měnit, vykonávat, převádět, distribuovat, prodávat, používat pro odvozené produkty, upravovat, kopírovat, zobrazovat, znovu publikovat, licencovat, komunikovat, rozebírat, dekompilovat, zpětně Inženýr, stahovat, zveřejňovat, vysílat, přenášet, zpřístupňovat veřejnosti nebo jiným způsobem používat obsah na webových stránkách nebo ve službách nebo jakýkoli prvek duševního vlastnictví na nich bez předchozího písemného souhlasu společnosti PrizeJack za tímto účelem.
4.3 Zákazník tímto odškodní a bude i nadále odškodňovat PrizeJack a jeho ředitele, zaměstnance, dodavatele a poskytovatele licence za veškeré škody, žaloby, nároky, požadavky, závazky a náklady (včetně nákladů na právní pomoc), které vznikly v souvislosti s nimi, jim utrpěly nebo jim vznikly v důsledku porušení nebo nedodržení svých závazků, závazků nebo záruk ze strany zákazníka v těchto Podmínkách, včetně porušení práv duševního vlastnictví společnosti PrizeJack nebo třetích stran, porušením Podmínek nebo jiným vznikem z neoprávněného použití webové stránky nebo služeb.

Článek 5 - Odpovědnost

5.1. Používání Služeb a Webu je na výhradní riziko zákazníka. Zatímco PrizeJack usiluje o nepřerušené poskytování webových stránek a obsahových služeb, PrizeJack neposkytuje žádná prohlášení ani záruky, že web nebo služby splní požadavky zákazníka nebo že stahování, přijímání a / nebo konzultace webových stránek nebo služeb zůstane neporušené nebo bezchybné .
5.2 Zákazník v souvislosti s mobilními telekomunikačními službami bere na vědomí, že schopnost navázat spojení, udržovat připojení a kvalita připojení není vždy a všude stejná nebo přiměřená a že služby mohou být nepříznivě ovlivněny nebo dočasně nedostupná z důvodu rušení způsobeného fyzickými faktory (tunely, hory, budovy atd.), přizpůsobení nebo údržby sítě provozovatele.
5.3 Pokud se zákazník nemůže kdykoli těšit z nerušeného používání Služeb z důvodu selhání přístupu nebo používání mobilní komunikační sítě, nevzniká mu nárok na snížení ceny ani na vrácení peněz.
5.4 V nejvyšší možné míře povolené zákonem se společnost PrizeJack zříká všech záruk jakéhokoli druhu a jakékoli odpovědnosti za škodu, jako je například infekce nebo poškození hardwaru a / nebo softwaru použitého zákazníkem v důsledku přístupu na Web nebo použití Služeb, které zahrnují stažené Služby a hardware a software potřebný pro připojení. Zákazník musí přijmout svá vlastní opatření, aby těmto incidentům zabránil
5.5 Obsah webové stránky byl sestaven s největší péčí. PrizeJack však nemůže poskytnout žádné záruky, pokud jde o povahu nebo přesnost tohoto obsahu. PrizeJack neodpovídá za žádné chyby, nepřesnosti, nedorozumění, zpoždění nebo nejasné předávání příkazů a prohlášení v důsledku používání internetu nebo za obsah na webových stránkách.
5.6 Zákazník nesmí odesílat žádné Zprávy (nebo používat Web k přenosu nebo zveřejňování zpráv, informací, softwaru, obrázků nebo jiných materiálů), které jsou infikované a / nebo poškozené, nezákonné, škodlivé, ohrožující, vulgární, ponižující, - pomlouvačné, nenávistné nebo porušující soukromí nebo které jsou jiným způsobem nežádoucí prostřednictvím obsahu nebo webových stránek, -.
5.7 Zákazník musí být ve věku nejméně 18 let, aby mohl používat Služby nebo se přihlásit k odběru mobilního předplatného. Pokud zákazník není zodpovědný za placení účtu mobilního telefonu vydaného Provozovatelem nebo je mladší než 18 let, je před registrací zákazníka vyžadován souhlas strany, která platí účet mobilního telefonu (vaši rodiče, zákonný zástupce, zaměstnavatel atd.). a / nebo se účastnit předplatného služeb nebo mobilních služeb. Registrací a / nebo účastí na Službě nebo na mobilním předplatném PrizeJack předpokládá, že zákazník získal potřebný souhlas, souhlas nebo souhlas od plátce účtu mobilního telefonu, opatrovníka, rodičů atd.
5.8 Webové stránky mohou obsahovat odkazy nebo jiná spojení na webové stránky provozované jinými stranami než PrizeJack. Poskytnutí takových odkazů neznamená žádné schválení materiálů na nich nebo jakékoli spojení mezi PrizeJack a jejich majiteli a provozovateli. Odkazy jsou poskytovány pouze pro pohodlí a každý zákazník, který používá odkaz, tak činí zcela na své vlastní riziko.
5.9 Používání Prizeaints Services, dohody a webových stránek podléhá zákonům země, ve které se kampaň koná. Neschopnost PrizeJacku uplatnit nebo vymáhat jakákoli práva nebo ustanovení Smluvních podmínek neznamená vzdání se těchto práv nebo ustanovení. Pokud soud s příslušnou jurisdikcí shledá neplatné ustanovení smluvních podmínek, strany se přesto dohodly, že by se soud měl snažit uskutečnit úmysl stran, jak je uvedeno v ustanoveních, v plném rozsahu povoleném zákonem a ostatní ustanovení Smluvních podmínek zůstávají v platnosti.

Článek 6 - Zpracování dat

6.1 PrizeJack shromažďuje a zpracovává \ určité osobní informace a provozní údaje zákazníka.
6.2 PrizeJack bude zpracovávat údaje zákazníka pouze v souladu s jeho Zásadami ochrany osobních údajů, které lze prohlížet a stahovat na Web. PrizeJack v tomto ohledu dodržuje příslušné zákony a předpisy o ochraně soukromí. Jako mezinárodní společnost PrizeJack a jeho přidružené společnosti stále více pracují za hranicemi jedné země.